Friday, February 28, 2014

Een service starten op een remote computer met PowerShell

Dit is even een korte reminder, vooral voor mijzelf. Vandaag probeer ik de POP3 service te configureren op een remote Exchange 2007 server. Het besturingssysteem van de lokale en remote server is Server 2008 R2.

De service op Automatic zetten is eenvoudig:

Set-Service msExchangePOP3 -StartupType Automatic -ComputerName EX2007

Helaas heeft het Start-Service geen ComputerName parameter, hier moeten we een kleine omweg volgen:

(Get-WmiObject -Computer EX2007 Win32_Service -Filter "Name='msExchangePOP3'").InvokeMethod("StartService",$null)

No comments: